به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

سومین شماره دوفصلنامه مدیریت دانش اسلامی منتشر گردید

سومین شماره دوفصلنامه مدیریت دانش اسلامی منتشر گردید به گزارش کنکوری سومین شماره از دوفصلنامه مدیریت دانش اسلامی به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.به گزارش کنکوری به نقل از مهر، سومین شماره دو فصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، منتشر گردید.
بر اساس این گزارش، در این شماره از دو فصلنامه، مقالات متنوعی در حوزه مدیریت دانش عرضه شده است که عناوین این فصلنامه ها به شرح ذیل می باشد:
«رویکرد شناسی بازنمایی اطلاعات دانش فقه» به قلم سید تقی واردی
دانش فقه به جهت گستردگی ساختاری و فزونی تولید اطلاعات از یک سو و احتیاج به آن از طرف دیگر، احتیاج به مدیریت اطلاعات از راه بازنمایی اطلاعات دارد.
از سویی، بازنمایی اطلاعات به سبب شمول عنوان آن بین حداقلی و حداکثری، احتیاج به تنقیح مفهوم، روش ها و رویکردهای عملیاتی دارد که هر کدام احتیاج به بحث و بررسی مستقل دارند؛ اما این پژوهش که از جهت گردآوری، کتابخانه ای و از جهت مطالعات، توصیفی با رویکرد تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی است، با هدف تبیین و شفاف سازی رویکردهای نمایه سازی، درصدد بررسی گرایش های مختلف بازنمایی اطلاعات است و آنرا از دو جهت شناسایی و بررسی نموده است: اول از جهت گرایش بازنمایی اطلاعات و دوم از جهت محتوای بازنمایی اطلاعات.
در گرایش بازنمایی اطلاعات، سه رویکرد به نامهای رویکرد مدرک گرا، رویکرد کاربر گرا و رویکرد حوزه گرا وجود دارد که برای مدیریت اطلاعات دانش فقه، رویکرد حوزه گرا لازم تر است. در محتوای بازنمایی اطلاعات هم سه رویکرد به نامهای رویکرد واژگانی، رویکرد موضوعی و رویکرد استنادی وجود دارد که بهترین رویکرد بازنمایی دانش فقه رویکرد موضوعی معرفی شده است.
«بررسی ساختارهای پیشنهادی علم فقه از منظر فقیهان قبل از شهید صدر (ساختارهای فقهی مستقل از علم حقوق)» نوشته سید محمد رضی آصف آگاه
در فقه امامیه کمتر به بررسی ساختارهای فقهی توجه شده است. بعضی از اندیشمندان، برخی از ساختارهای فقهی را بررسی نموده اند، اما این بررسی ها گرفتار سه چالش هستند: انتخاب گزینشی ساختار، بررسی اجمالی و گذرا و فقر در تحلیل.
ضرورت و هدف از این تحقیق دو چیز است: اول دستیابی به خصوصیت های ساختارها، دوم بازخوانی ساختارهای پیشنهادی فقهی و نقد آنها تا مزایا و کاستی های ساختارهای مذکور مشخص شوند و با مقایسه ساختارهای پیشین راه برای عرضه ساختارهای جامع و متناسب با نیازهای روز باز شود. نظریه ای که این مقاله به دنبال اثبات آن است، این است که بیشتر فقیهان متقدم، فقه را بر مبنای مسائل آن ساختاربندی کرده اند و ساختاری درون علمی عرضه کرده اند، برخلاف فقیهان متاخر که بیشتر ساختار برون علمی و ناظر به حقوق برای علم فقه پیشنهاد کرده اند.
این مقاله ساختارهای پیشنهادی متقدمان را بررسی و ارزیابی می نماید. خصوصیت این ساختارها استقلال از علم حقوق است؛ بر مبنای استقرا، پنج ساختار پیشنهادی قبل از شهید صدر عبارت اند از: ساختار ابن براج در المهذب، شهید اول در القواعد و الفوائد، سیوری در نضدالقواعد، فیض کاشانی در وافی و نخبه و عاملی در مفتاح الکرامة.
مدگرایی بعنوان یکی از نتایج سبک زندگی غربی و آنتولوژی آن در اندیشه توریستین وبلن» اثر حسین رحیمی نراقی و فاطمه حسن زاده
هدف این مقاله تبیین نتایج مدگرایی بعنوان یکی از نتایج سبک زندگی غربی است تا بدین وسیله تعارض این رفتار سبکی با سبک زندگی اسلامی هویدا گردد. برای دستیابی به این مقصود و با روش توصیفی و تحلیلی، سعی شده است هندسه مدگرایی در اندیشه وبلن با بهره گیری از شیوه آنتولوژی ترسیم گردد؛ به همین دلیل مفهوم مد و مدگرایی و مفاهیم در رابطه با این دو مفهوم از کتاب نظریه طبقه مرفه تورستین وبلن گرفته شده و ارتباط معنایی میان آنها بر مبنای ضوابط آنتولوژی برقرار گردیده است. داده تحقیق این است که مفهوم مد و مدگرایی از نظر وبلن نتایج خسارت باری هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه اخلاق دارد؛ یعنی این ناهنجاری اجتماعی، از نظر وجودی، هم در حوزه اندیشه و هم اخلاق، تاثیر جبران ناپذیری می گذارد و این ارتباطات در متن مقاله به تصویر کشیده شده است.
«طرحی نو در نمایه سازی علوم اسلامی» به قلم مرتضی متقی نژاد
نمایه سازی محتویات منابع علوم اسلامی از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام بگیرد؛ چه اینکه به جهت گستردگی زمانی و اطلاعاتی، رسیدن به تمام محتوا که نقشی در نسبت ها و قضاوت ها دارد، بدون نمایه، براش شخص کاری غیر ممکن است. این مقاله که با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده و بر مبنای توصیف و تحلیل است، برای رسیدن به اهدافی که در نمایه سازی ذکر شده، شرایط ذیل را برای روش نمایه سازی منابع علوم اسلامی، بیان کرده است: ۱. پیروی کامل از اصطلاح نامه ها؛ ۲. استفاده از اصطلاح کامل؛ ۳. از اصطلاحات اشاره ای استفاده نشود؛ ۴. استفاده نکردن از اصطلاحات عطفی؛ ۵. ملاک ترکیب نمایه ها، وحدت مبحث باشد نه چیز دیگر؛ ۶. نمایه ها بر مبنای دانش ذخیره شوند نه بر مبنای کتاب؛ ۷. از اصطلاحات مشترک استفاده نشود؛ ۸. نمایه در ارتباط با یک علم زیرمجموعه اصطلاح همان علم قرار گیرد؛ ۹. ذکر نام مؤلف در نمایه ها.
در ضمن نگاهی نقادانه هم به روش نمایه سازی پژوهشکده اطلاعات و مدارک اسلامی شده است که بر مبنای واژه ها و موضوعات کنترل شده با بهره گیری از منابع معیار از قبیل اصطلاح نامه ها به سرانجام رسیده است. نقدها عبارت اند از: ۱. استفاده از اصطلاحات تجزیه ای؛ ۲. استفاده از اصطلاحات عطفی؛ ۳. استفاده از اصطلاحات اشاره ای؛ ۴. عدم ذکر نام مؤلف در نمایه ها؛ ۵. ذخیره نمایه ها بر مبنای کتاب؛ ۶. استفاده از اصطلاحات مشترک برای ذخیره؛ ۷. ذخیره نمایه ها در اصطلاحات علوم غیرمرتبط.
«توسعه قلمرو علم اخلاق اسلامی در عصر امام خمینی (ره)» نوشته محمد عالم زاده نوری
قلمرو علم اخلاق به چهار حوزه اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق رابطه با محیط پیرامونی (سایر موجودات) تقسیم شده است. در این تقسیم بندی که بسیار از آن استقبال شده و بر نوع کتاب های اخلاقی اخیر سایه افکنده است، جامعیت منطقی و پوشش کامل وجود دارد و فرد دیگری در عرض اقسام آن تصور نمی شود؛ اما در عین حال از محورهایی از تفاصیل این حوزه های چهارگانه غفلت شده و این محورها در کتاب های قدیم و جدید اخلاق از قلم افتاده اند.
تفطن ما به این محورها به برکت انقلاب اسلامی و مدرسه معرفتی امام خمینی است. امام خمینی با ایجاد نگرش عمیق اجتماعی، قلمرو همه علوم اسلامی و همچون دانش اخلاق اسلامی را به شکل مبسوطی گسترش داده است. گ
این نگرش عمیق اسلامی، حوزه اخلاق اجتماعی را با صورت پیشین خود بسیار متفاوت ساخته و تصویر جامع تری از آن عرضه نموده است. این مقاله به روش تحلیلی این توسعه را تبیین می کند.
«طبقه بندی دانش در ایران دوره اسلامی و انعکاس علوم دقیقه در آن» اثر امید مسعودی فر
تقسیم بندی علوم با کار ارسطو در جهان دانش آغاز گردید و امروزه طبقه بندی علوم از مباحث مطرح فلسفه علم است. تقسیم بندی علوم همواره مورد توجه دانشمندان جهان اسلام بوده است. در دوره میانه چشم انداز هر دانش با علوم دیگر روشن گردید و هندسه علوم در تمدن اسلامی مشخص گردید.
فارابی فیلسوف مؤسس در طبقه بندی دقیق علوم بخصوص علوم دقیقه در جهان اسلام است. سده های دوم تا هفتم هجری قمری دوران شکوفایی علوم در سرزمین های اسلامی بود که به تبع آن علم یا فن طبقه بندی علوم سر برآورد و در راه رشد دانش نقش مهمی ایفا کرد. تقسیم بندی علوم در تمدن اسلامی پیوند با اداره و مدیریت جامعه داشته است.
علوم دقیقه بخشی عمده از دانش ها را می سازند و این علوم بگونه ای با ریاضیات ارتباط دارند. به علوم دقیقه از دو جنبه «نقش این علوم در سرزمین های اسلامی» و «تأثیرات آموزه های اسلامی بر این علوم» نگریسته می شود.
در این تحقیق به مساله علوم دقیقه در بین متفکران اسلامی تا سده هفتم و به مبانی نظری تقسیم بندی آن پرداخته شده است. روش پژوهش مقاله، کتابخانه ای است.

1400/02/07
18:40:33
5.0 / 5
641
تگهای خبر: پژوهش , تولید , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور