در تشریح اهم فعالیتهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام شد

راه اندازی 31 مركز تحقیقات در امتداد توسعه حوزه علوم پزشكی

راه اندازی 31 مركز تحقیقات در امتداد توسعه حوزه علوم پزشكی كنكوری: معاونت آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت اهم اقدامات و دستاوردهای این معاونت را در زمینه وضعیت آموزش علوم پزشكی كشور، كسب مرجعیت علمی، بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی، ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت، آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت، بین المللی سازی، توسعه آموزش های مجازی، ارتقای آزمون های علوم پزشكی، اعتباربخشی مراكز آموزشی، ارتقای زیرساختهای آموزش پزشكی و اعتلای اخلاق حرفه ای در دولت دوازدهم اعلام نمود.


به گزارش كنكوری به نقل از ایسنا، از اهم اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دهم می توان به افزودن چهار دانشكده، دو مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مركز تحقیقات دانشكده در امتداد توسعه حوزه علوم پزشكی اشاره نمود.
تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت بعنوان نخستین سند آمایش كشور در شورای انقلاب فرهنگی نیز از دیگر اقدامات مهم معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دریافت جایزه ملی مركز برتر آموزش مجازی كشور توسط دانشگاه علوم پزشكی مجازی در سال ۹۷ همچون دستاوردهای این معاونت در دولت دوازدهم بوده است.
همین طور معاونت آموزشی وزارت بهداشت در امتداد اعتلای اخلاق حرفه ای نسبت به راه اندازی كمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشكی و طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، كوتاه مدت و رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی اقدام نموده است.
بازبینی ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی، راه اندازی مركز ملی آموزش های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و امضای تفاهم نامه ای با معاونت بهداشت این وزارتخانه جهت استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی به منظور ارتقای آموزش های جامعه از اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راه ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت بوده است.
بر طبق این گزارش، اهم فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم به شرح زیر است:

وضعیت آموزش علوم پزشكی كشور:
"۶۷ دانشگاه و دانشكده علوم پزشكی دولتی و ۹۰ واحد دانشگاهی غیردولتی"
"حدود ۱۹۰ هزار نفر دانشجو در حال تحصیل در مراكز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در حال تحصیل در مراكز غیردولتی"
"حدود ۱۸ هزار عضو هیأت علمی در مراكز دولتی و حدود ۲ هزار عضو هیأت علمی در مراكز غیردولتی"
"حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر كشور"
"بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشكی"
"استقرار حدود ۹۰۰ رشته محل كاردانی و كارشناسی علوم پزشكی"
"استقرار ۶۴ رشته محل دكترای عمومی"
"استقرار ۶۴۴ رشته محل كارشناسی ارشد علوم پزشكی"
"استقرار ۳۹۵ رشته محل دكترای تخصصی"
"استقرار ۱۳۰ رشته محل فوق تخصص و فلوشیپ"

كسب مرجعیت علمی: در این زمینه اقدامات زیر صورت پذیرفته:
"شناسایی حدود ۲۳ حیطه اولویت دار ملی در عرصه سلامت"
"ظرفیتها و توانمندی های دانشگاه های كشور نیز در هر یك از این حیطه ها شناسایی شده است"
"واسپاری حیطه های اولویت دار ملی متناسب با ظرفیتهای مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشكی در چارچوب مأموریتهای ویژه"
"راه اندازی مركز ملی راهبردی آموزش پزشكی و پشتیبانی از بیشتر از ۶۰۰ طرح پژوهشی با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومان"
"حمایت از مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشكی تا حد تحقق مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار"
"اعطای مجوز رشته مقاطع تحصیلی به مناطق آمایشی متناسب با ماموریتهای حوزه آموزش".

بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی
"بازنگری ساختار دانشگاههای علوم پزشكی متناسب با نیازهای ملی و به موازات توسعه فناوری و حركت به سمت دانشگاههای نسل جدید"
"چابك سازی ساختارهای دانشگاهی در جهت توسعه كارآفرینی و خلق ارزش/ ثروت"
"امضاء تفاهم نامه با معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع در امتداد توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه كارآفرینی"
"طراحی و اجرای پودمان كارآفرینی و كسب و كار دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشكی مجازی"

ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت
"بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی"
"راه اندازی مركز ملی آموزش های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی"
"امضای تفاهم نامه ای با معاونت بهداشتی جهت استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی برای ارتقای آموزشهای جامعه"

آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت
"تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت بعنوان نخستین سند آمایش كشور در شورای انقلاب فرهنگی"
"اجرای سند آمایش كشور از ۴ سال پیش شروع شده و همچنان مبنای توسعه آموزش عالی سلامت خواهد بود"
"راه اندازی و توسعه مراكز سنجش منطقه ای، آزمون منطقه ای و آموزش مهارتهای بالینی منطقه ای، در مناطق آمایشی"
"تربیت نیروی انسانی در مناطق برمبنای مناطق آمایشی و متناسب با ظرفیتهای منطقه ای"
"برنامه ­ریزی و اجرا همین طور تمركززدایی از مركز به سمت محیط، متناسب با ظرفیتهای آمایشی"
"برنامه ریزی بوردهای تخصصی و فوق تخصصی به صورت منطقه ای و استفاده از ظرفیت مناطق در ارتقای آزمونها"
"تجمیع دپارتمانهای منطقه ای به منظور تجمیع ظرفیتهای منطقه ای"
"واسپاری حیطه های اولویت دار ملی در چارچوب حدود ۷۰ ماموریت ویژه به مناطق آمایشی"

توسعه آموزشهای مجازی
"راه اندازی دانشگاه علوم پزشكی مجازی بعنوان یك الگو با هدف توسعه عدالت آموزشی و ارتقای دسترسی یكسان به آموزش عالی سلامت و همین طور كاهش هزینه های تربیت نیروی انسانی"
"ارائه حداقل ۲۰ درصد هر كوریكولوم آموزشی به صورت مجازی به منظور كاهش هزینه های تربیت دانشجو"

"بهره برداری نرم افزار ملی سیستم مدیریت یادگیری الكترونیكی LMSبا عنوان نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در سال ۹۷"
"بهربرداری پروژه طراحی و استقرار نرم افزار MOOCs ملی با عنوان آرمان (سامانه آموزش كامپیوتری ملی انبوه و نوین) در سال ۹۷"
"دریافت جایزه ملی مركز برتر آموزش مجازی كشور توسط دانشگاه علوم پزشكی مجازی در سال ۹۷"
بین المللی سازی
"در حال حاضر تحصیل بیشتر از ۳ هزار دانشجو از ۴۳ كشور جهان، در كشور"
"راه اندازی سامانهEducation Iran برای معرفی ظرفیتهای علمی آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی ایران و معرفی بیشتر از ۱۲۰۰ برنامه آموزشی كشور"
"بررسی و پذیرش حدود ۱۰۰۰ پرونده تقاضای انتقال از خارج به داخل كشور و پذیرش ۷۳۱ مورد"
"رایزنی با سازمان نظام پزشكی برای صدور شماره نظام پزشكی موقق برای دانشجویان خارجی دوره های تخصصی"

اعتباربخشی مراكز آموزشی
"اعتبار بخشی دانشگاههای علوم پزشكی و بیمارستانهای آموزشی در ضمن سه سال گذشته"
"انجام برنامه ریزی برای اعتباربخشی برنامه های آموزشی"
ارتقای آزمونهای علوم پزشكی
"برگزاری حدود ۴۰ آزمون ملی در طول سال ۹۷ در حوزه آموزش"
"راه اندازی مراكز سنجش منطقه ای در مناطق آمایشی در طول اجرای برنامه تحول"
"فراهم كردن برگزاری آزمونها به صورت الكترونیك در حوزه علوم پزشكی"
"تشكیل بوردهای تخصصی و فوق تخصصی منطقه ای در مناطق آمایشی در طول سال ۹۷ با هدف تمركز زدایی و توانمندسازی مناطق آمایشی"
"نظارت و هماهنگی برگزاری ۴ دوره آزمون جامع علوم پایه، ۴ دوره آزمون پیش كارورزی و ۵ دوره آزمون صلاحیت بالینی به صورت الكترونیكی"
"راه اندازی بانك سوال آزمون دستیاری با رعایت كلیه پروتكل های امنیتی در سال ۹۷"
"اعتلای اخلاق حرفه ای"
"راه اندازی كمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشكی"
"طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، كوتاه مدت و همین طور رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی"
"ارتقای زیرساختهای آموزش پزشكی"
"جذب ۵۲۲۵ عضو هیأت علمی در چارچوب ۶ دوره فراخوان در دانشگاههای علوم پزشكی در طول اجرای برنامه تحول"
"راه اندازی ۳۰ پورتال در حوزه آموزش در ضمن اجرای برنامه تحول"
"راه اندازی میز خدمت در حوزه معاونت آموزشی به منظور تقویت پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع"
"تاسیس مركز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران و طراحی و تصویب دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای شامل پرستاری دیالیز، پرستاری بیماری های گوارش وكبد، مراقبت های حمایتی وتسكینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پرستاران، مراقبت های حمایتی وتسكینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پزشكان عمومی، توسعه حوزه علوم پزشكی، ۴ دانشكده، ۲ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مركز تحقیقات.
"اجرای ۱۲۹۰۶ برنامه های آموزش مداوم و ایجاد ۱۷ مركز برگزاركننده دوره های آموزش مداوم"
"تدوین پیش نویس سند استراتژیك نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشكی"
"تدوین بخشنامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی و برگزاری ۲ دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی"
"برگزاری یك دوره فراخوان جذب هیات علمی و جذب حدود ۱۳۸۰ متقاضی عضویت در هیات علمی و جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی"
"جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی با تاكید بر دانشگاه های كمتر برخوردار"
"توزیع نیروهای فارغ التحصیل مقطع فوق تخصصی به تعداد بیشتر از ۲۸۴ نفر جهت انجام تعهدات و توزیع نیروهای دندانپزشكی مقطع تخصصی ۳۰۰ نفر"
"معرفی ۸۲۵ نفر فارغ التحصیل مقطع PhDو تعداد ۱۹۶ نفر كارشناسی ارشد برای انجام تعهدات"
"تدوین و تصویب بخشنامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشكی خصوصی در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی"
"ارزشیابی و اعتباربخشی ۵۹ دانشكده/دانشگاه علوم پزشكی كشور و ۲۱۴ بیمارستان آموزشی و صدور احكام اعتباربخشی".

o طراحی الگوی نوین ارزشیابی دانشگاهها و موسسات خارج از كشور با عنایت به رتبه بندیهای بین المللی
o راه اندازی كمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشكی و ایجاد كمیته های متناظر دانشگاهی
منبع:

1398/06/05
13:26:27
5.0 / 5
4260
تگهای خبر: آموزش , پزشكی , پژوهش , تحصیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور